ALTENE ADVOKATBYRÅS ALLMÄNNA VILLKOR

Tillämpningsområde
Dessa villkor gäller mellan klienten och Altene Advokatbyrå AB (nedan Advokatbyrån) för uppdrag som Advokatbyrån erhållit. Uppdragets omfattning och särskilda villkor framgår av den uppdragsbekräftelse eller fullmakt som upprättas av byrån när uppdraget mottages.

Mottagande och frånträdande av uppdrag
2.1 Advokatbyrån tar emot uppdrag muntligen eller skriftligen. Uppdragen anses lämnade till Advokatbyrån och inte till en särskild jurist om det inte gäller ett särskilt förordnande. Flera jurister kan utifrån uppdragets karaktär komma att arbeta i varje enskilt uppdrag.

2.2 Om inte särskilda skäl föranleder det är Advokatbyrån inte skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar inom ramen för ett uppdrag är riktiga.

2.3 Om ett uppdrag innebär intressekonflikt eller att beaktansvärd risk för sådan föreligger får Advokatbyrån enligt reglerna om god advokatsed inte anta uppdraget. Någon skyldighet att ange skälen för avböjande av ett uppdrag finns inte.

2.4 Vid utebliven betalning förbehåller sig Advokatbyrån rätten att avvakta fortsatt handläggning av uppdraget eller frånträda uppdraget i sin helhet.

2.5 Advokatbyrån har i övrigt rätt att frånträda uppdraget i sin helhet i de fall som anges i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

Kommunikation
Advokatbyrån kommunicerar med klienter och andra parter som är involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock innebär risker för vilka advokatbyrån inte har någon kontroll. Om klienten föredrar att inte kommunicera via internet eller e-post i något särskilt uppdrag ska detta meddelas omgående.

Arvode, tidspillan, utlägg och fakturering
4.1 Arvode debiteras enligt de grunder som Sveriges advokatsamfund fastställt där viktiga faktorer är uppdragets svårighetsgrad, klientnyttan och den tid som åtgått för uppdraget. Arvode debiteras löpande för utfört arbete.

4.2 Aktuellt timpris är 1 755 kr inkl. moms. För det fall rättshjälp beviljats är aktuellt timpris 1 755 kr inkl. moms. Advokatbyrån förbehåller sig rätten till prisändring en gång per år (årsskifte).

4.3. Allt arbete som nedläggs i ett ärende debiteras klienten t ex åtgärder som telefonsamtal, möten, e-postkorrespondens, brevskrivande, förhandlingar, sammanträden, juridiska analyser, upprättande av PM, beräkningar etc. Kommunikation med såväl klient som utomstående som bedöms nödvändiga för ärendet debiteras klienten.

4.4 Ersättning för tidsspillan debiteras och utgår vid sidan av arvode. Aktuellt timpris för spilltid uppgår till 1 607 kr. Advokatbyrån förbehåller sig rätten till prisändring en gång per år (årsskifte). Med tidsspillan förstås tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att ombudets tid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Normal måltidspaus utgör inte ersättningsgill tidsspillan.

4.5 Klient kan debiteras förskottsbetalning (á conto). Nyttjas inte hela á contot återbetalas överskjutande del. Deponerade medel används för reglering av delfakturor under uppdraget. Totalbeloppet av byråns arvode kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Betalas inte krävt förskott in får byrån upphöra med vidare arbete för klienten eller frånträda uppdraget.

4.6 Utlägg för klients räkning faktureras omgående. Vid större utlägg förbehåller sig Advokatbyrån rätten att förskottsvis kräva betalning från klienten.

4.7 Fakturering sker löpande. Advokatbyrån kan också välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats.

4.8 Betalning för fakturor skall ske inom tio (10) dagar. Vid utebliven eller försenad betalning utgår dröjsmålsränta med för närvarande 15%.

 

Rättsskydd
5.1 Om klienten har en rättsskyddsförsäkring (t.ex. via hemförsäkringen) kan klienten under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning ur försäkringen för sina ombudskostnader och i vissa fall även för motpartens rättegångskostnader. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, t.ex. genom självrisk och takbelopp, vilket gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader.

5.2 De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligen bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av försäkringsbestämmelserna.

5.3 Advokatbyrån har rätt att kräva klienten på arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vanliga principer även om rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Advokatbyrån är inte bunden av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och klienten är betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd får byrån fakturera ersättning för uppdraget löpande. Klient som önskar utnyttja rättsskydd skall meddela byrån detta när uppdraget lämnas.

 

Rättshjälp
6.1 I vissa fall kan klient ha rätt till allmän rättshjälp. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Advokatbyrån skall i dessa fall löpande debitera klienten ett belopp som uppskattningsvis motsvarar klientens rättshjälpsavgift. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motpartens kostnader.

6.2 Observera att en förutsättning för allmän rättshjälp är att byrån först lämnar minst en rådgivningstimme. Denna tid får klienten som regel bekosta själv.

Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Advokatbyrån genererar för klienters räkning tillhör Advokatbyrån. Klienten har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilket det tillhandahållits. Om annat inte specifikt avtalats får inte något dokument som genererats av Advokatbyrån ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.

Sekretess/tystnadsplikt
Advokaten/juristen har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts denne inom ramen för advokatverksamheten eller som advokat i samband härmed fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten gäller om klienten har samtyckt därtill eller laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger. Ett samtycke anses ha kommit tillstånd när uppdraget innebär att för klientens räkning väcka talan i domstol eller vidta andra kontakter med extern part för klientens räkning. Tystnadsplikten gäller alla anställda på Advokatbyrån.

Bevarande av handlingar
9.1 Under den tid som ett uppdrag pågår lagrar Advokatbyrån dokument och arbetsresultat som byrån, klienten eller tredje man tagit fram. Denna lagring kan komma att ske elektroniskt.

2 När ett uppdrag slutförts kommer Advokatbyrån att bevara eller hos tredje man lagra relevanta dokument och relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag i pappersform eller i elektronisk form under den tid som Advokatbyrån anser vara lämpligt för den särskilda typen av uppdrag. Lagringstiden kommer inte att vara kortare än vad som krävs enligt reglerna från Sveriges advokatsamfund. Om inte annat avtalats sänds alla originalhandlingar till klienten när ett uppdrag avslutats. Advokatbyrån har rätt att behålla kopior av dessa dokument för eget arkiv.
Ansvar
10 Advokatbyråns ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion eller vinst eller annan indirekt förlust eller skada och skall inte i något fall överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp enligt den ansvarsförsäkring som Advokatbyrån innehar. Advokatbyråns och dess ägare och anställdas maximala ansvar gentemot Er för eventuell skada är begränsat till tre miljoner och i den utsträckning och belopp som aktuellt försäkringsbolag tar på sig ansvar att utbetala ersättning för skadan.

 

Konsumenttvistnämnd
Om klienten är missnöjd med den tjänst som advokaten/juristen har tillhandahållit kan klienten kontakta advokaten/juristen för att diskutera och försöka nå en lösning i samförstånd. Kan ingen lösning uppnås kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd pröva frågan. För mer information besök advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.