(målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare)

Offentlig försvarare
Om du blir misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Försvararens uppgift är att biträda dig och tillvarata din rätt genom hela förundersökningen och under eventuell huvudförhandling i domstolen.
Det är tingsrätten som förordnar offentliga försvarare. Du har rätt att välja en särskild advokat som försvarare om du vill det, men om du inte har något eget förslag kommer tingsrätten att utse en lämplig försvarare åt dig.

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Om misstankarna rör ett mindre allvarligt brott kan det krävas särskilda skäl för att tingsrätten ska förordna en offentlig försvarare för dig. Om du är misstänkt för ett brott som endast kan ge böter har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Om tingsrätten skulle bedöma att det saknas skäl för att förordna en offentlig försvarare kan du välja att istället anlita en privat försvarare.

Du har rätt att ha din offentliga försvarare med dig vid samtliga förhör under förundersökningen och polisen ska informera dig om rätten till offentlig försvarare innan förhöret inleds. Du har rätt att kräva att ha en offentlig försvarare närvarande innan förhöret hålls.

Det är staten som betalar arvodet till den offentliga försvararen. Om du döms för det brott som du varit misstänkt för kan du, beroende på hur dina inkomstförhållanden ser ut, bli skyldig att återbetala hela eller en del av kostnaden för arvodet till staten. Om du blir frikänd från brottet behöver du inte stå för kostnaden för den offentliga försvararen. Om du har valt att anlita en privat försvarare får du själv stå för kostnaden för dennes arbete. Du kan dock begära att staten ersätter dig för denna kostnad om du skulle bli frikänd från det brott som du varit misstänkt för.

Målsägandebiträde
Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppdrag är att biträda dig under hela förundersökningen, samt att stötta och förbereda dig inför och under en eventuell huvudförhandling i domstol. Om förundersökningen leder till huvudförhandling i domstolen är målsägandebiträdets uppgift även att – om du vill det – framställa ett skadeståndsanspråk för din räkning.

Det är tingsrätten som förordnar målsägandebiträden. Om du vill ha en särskild jurist eller advokat som målsägandebiträde har du rätt att begära denne, annars utser tingsrätten en lämplig jurist eller advokat åt dig. Det är brottets svårighetsgrad som avgör om du har rätt till målsägandebiträde eller inte.

Om du har utsatts för sexualbrott har du som regel alltid rätt till målsägandebiträde. Samma rätt har du om du har utsatts för misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som den misstänkte kan få fängelse för. Beroende på hur omständigheterna ser ut kan du ha rätt till målsägandebiträde även vid andra brottsmisstankar.

Det är staten som betalar arvodet till målsägandebiträdet.

Särskild företrädare för barn
Om ett barn blir utsatt för brott av en närstående, eller i en situation där vårdnadshavarna bedöms inte kunna skydda barnet, kan tingsrätten förordna en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren har rätt att fatta vissa beslut om barnet, såsom att barnet ska hämtas till förhör, samt att barnet ska genomgå en läkarundersökning för att utreda brott.

Den särskilda företrädarens uppgift är att företräda barnet och tillvarata dess rätt under förundersökningen, samt under en eventuell huvudförhandling i domstolen.

I förekommande fall ska den särskilda företrädaren också framställa ett skadeståndsanspråk för barnets räkning under huvudförhandlingen. Barn under 15 år närvarar som regel inte på plats i domstol under huvudförhandlingen, vilket innebär att den särskilda företrädaren närvarar i barnets ställe.

Det är staten som står för kostnaderna för den särskilda företrädaren.