INFORMATION OM DATABEHANDLING

1. Personuppgiftsansvarig
Altene advokatbyrå AB (nedan Företaget) är personuppgiftsansvarig och kontaktas via epost info@alteneadvokat.se.

2. Dataskyddsombud
Företaget har inte utsett dataskyddsombud.

3 Ändamål med behandling av personuppgifter
Företaget behandlar personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av leverantör av tjänster inom juridikens område samt säkra arvoden och fullgöra bokföringsskyldighet.

4. Rättslig grund
Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling grundar sig i en intresseavvägning.

5. Kategorier av personuppgifter

Behandlingen omfattar kontaktuppgifter samt information som rör ditt juridiska ärende.

6. Mottagare av personuppgifter

De anställda vid Företaget samt substituerade jurister har tillgång till uppgifterna. Uppgifter kan även lämnas till domstol, bokförare, revisor och inkassobolag.

Klient har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade samt även anmäla att han eller hon motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

7. EU-området
Uppgifter kommer inte lämnas till någon utanför EU.

8. Lagring av personuppgifter
Personuppgifter kommer att lagras i 10 år.

9. Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsa behandlingen, invända mot behandlingen och att data porteras.

10. Återkallande
Du har rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga uppgifter.

11. Datainspektionen
Du har rätt att klaga hos Datainspektionen avseende behandling av dina personuppgifter.

12. Personuppgifter
Tillhandahållande av personuppgifter är ett lagstadgat krav vid förordnade av domstol och ett avtalsenligt krav vid privata uppdrag. Om uppgifter inte lämnas blir uppdraget att företräda dig försvårat.

13. Inhämtande av personuppgifter
Företaget kan komma att hämta in uppgifter som rör dig från privatpersoner, myndigheter och domstolar för att tillvarata din rätt, firman och de anställdas rätt och för att säkra arvoden.