LVU / LVM / LPT / LRV

Under särskilda omständigheter kan ett barn eller en vuxen person tvingas genomgå vård utan att ha samtyckt till det.

Det kan handla om barn som far illa i hemmet, eller som har hamnat i kriminella kretsar och som därför behöver beredas vård i familjehem eller på HVB-hem enligt LVU. Det kan också handla om vuxna personer med ett missbruk som inte går att bryta genom frivillig vård, där vård istället behöver genomföras genom placering på ett LVM-hem enligt LVM.

Ansökan om vård enligt LVU eller LVM görs av socialnämnden i barnets eller den vuxnes hemkommun. Ansökan behandlas av förvaltningsrätten, som avgör om vård ska beredas eller inte.

Andra ärenden där tvångsvård kan bli aktuellt är om en vuxen person bedöms ha en allvarlig psykisk störning som kräver vård, men där vården inte kan ges på frivillig väg. Vården kan i sådana fall behöva beredas med tvång enligt LPT. Tvångsvård kan även ges i form av rättspsykiatrisk vård enligt LRV, om den vuxne personen blir dömd för ett brott som begåtts till följd av den allvarliga psykiska störningen.

Vid samtliga ärenden om tvångsvård har den enskilde rätt till ett offentligt biträde, som har till uppgift att biträda och tillvarata den enskildes rätt genom hela handläggningen. Det offentliga biträdet biträder även den enskilde vid den muntliga förhandling som i regel hålls i förvaltningsrätten.